Uncategorized

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) I The Classic Chair Company

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทาง The Classic Chair Company ได้จัดทำมาตรการการป้องกันสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า รวมถึงมาตรการก่อนการขนส่งสินค้าดังนี้

1. พนักงานในร้านมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการวัดไข้ก่อนเข้างานทุกเช้า

 

2. ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้า ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวัดไข้ก่อนการเยี่ยมชมสินค้าทุกครั้ง

3. ทำความสะอาดโดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ

4. สินค้าที่ออกจากโรงงาน หลังจากทำความสะอาดและแพคสินค้าแล้ว ต้องทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ อีกครั้งก่อนยกสินค้าขึ้นรถ

5. พนักงานยกของต้องสวมใส่ถุงมือทุกครั้งเมื่อทำการยกสินค้าขึ้นรถขนส่ง

The Classic Chair Company หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการต่างๆที่เราได้จัดทำขึ้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราได้เป็นอย่างดี